A SZIE ÁTDI Minőségbiztosítási Rendszere

Az ÁTDI munkája során követett minőségbiztosítási gyakorlat célja a doktori képzés minőségének fokozatos javítása.

 • A hazai agrár-felsőoktatási intézmények Állattenyésztési Doktori Iskolái igyekeznek egységes elvek alapján kidolgozni azokat a kritériumokat, amelyek betartása mellett a doktorképzés egységes elvek szerint történhet, és amelyek alapján magasan képzett, tudományos minősítéssel rendelkező szakember utánpótlást biztosítanak az állattenyésztési ágazat számára.
 • Az egységes szempontok kialakítása közös gondolkodás és együttesen kialakított koncepciók megfogalmazása mellett folyik. Ezt a munkát folyamatosan végezzük, emiatt nem tekinthető teljes mértékben lezártnak, befejezettnek.
 • A minőségbiztosítási rendszer két fő részből, a hallgatók és a témavezetők minősítéséből áll.
 • Hallgatók esetében a minőségbiztosítási rendszer egyik legfontosabb alapelve, hogy a képzési folyamatot a lehetőségek figyelembe vételével szakaszoljuk, és az ellenőrzési pontokkal behatárolt szakaszok alatt nyújtott teljesítményt minél több objektív, számszerűsíthető és ellenőrizhető paraméterrel jellemezzük.
 • Ez az alapelv már a felvételi elbeszélgetésre készítendő Munkatervben is érvényesül, amikor mind a képzési, mind a kutatási feladatok befejezését ellenőrzési pontokkal határoljuk.
 • A képzés során a minőség jól nyomon követhető írásos munkák készíttetésével és azok ellenőrzésével.
 • A doktori iskolában általánosan kötelező tantárgy (Általános kutatásmódszertan) keretében a hallgatók a tárgyat úgy abszolválják, hogy egy általuk kiválasztott területről rövid esszét készítenek, a tantárgy biometriai/adatbázis kezelési részéből pedig gyakorlati beszámolót tesznek. Az esszét a tantárgyfelelős kritikailag értékeli, amennyiben szükséges átdolgozásra javasolja, míg a biometriai/adatbázis kezelési gyakorlati beszámolót a témakör előadója értékeli. Ezek alapján kerül meghatározásra a végső érdemjegy, amelynek dokumentumai fontos bizonyítékai és biztosítékai a minőségnek, azok évek múlva is visszakereshetők, ellenőrizhetők.
 • A képzési szakasz során teljesített tantárgyak/kurzusok dokumentumai szintén archiválásra kerülnek és azok alapján minden doktorandusz előmenetele visszakereshető.
 • Az ÁTDI legfontosabb minőségbiztosítási „markerei” azonban elsődlegesen az iskolában születő tudományos dolgozatok, azok szakmai színvonala. Az Iskola vezetése emiatt is követeli meg a legalább egy első szerzős, impakt faktorral rendelkező nemzetközi folyóiratban közlemény megjelentetéséhez.
 • Ez a kitétel a hallgatók egy része számára megnehezíti a fokozatszerzést, hiszen ennek teljesítéséhez egyidejűleg több fontos kritériumnak is meg kell felelniük.

 

 1. Rendelkeznie kell nemzetközileg elfogadható tudományos eredménnyel, és azt képesnek kell lennie szakszerűen és a nemzetközi tudományos közvélemény számára elfogadható módon megfogalmazni.
 2. Az adott tudományterületen széleskörű és naprakész irodalmi tájékozottságot kell bizonyítania.
 3. Ismernie kell a nemzetközi folyóiratok publikációs feltételeit.
 4. A publikáció nyelvét (rendszerint angol) magas szinten kell művelnie.
 5. Járatosnak kell lennie korszerű vizsgáló módszerekben és statisztikai módszerekben.
 • Aki tehát ezeknek a kritériumoknak együttesen képes eleget tud tenni, visszaigazolja a doktorképzés minőségét, hiszen nemzetközi mércével mérhető teljesítményt nyújt.
 • A Doktori Iskola minőségbiztosítási rendszeréhez szorosan hozzá tartozik az ellenőrzési és beszámoltatási rendszer is. Az elsajátított ismeretanyagról történő szóbeli, vagy írásbeli beszámoló, amelyet a vizsgáztató érdemjeggyel értékel, az elsajátított tudás színvonalának egyik fontos minősítési eleme.
 • A témavezetők minősítése a munkatervek benyújtása során kerül első lépésben előtérbe, ahol bizonyítaniuk kell, hogy az általuk meghirdetett doktori témában az elmúlt öt évben minősített publikációs tevékenységgel rendelkeztek. A felvételi elbeszélgetés során a bizottság a témát is értékeli, abból a szempontból, hogy az alkalmas-e doktori cselekmény alapjául. Lényeges értékelési szempont továbbá az is, hogy a témavezető rendelkezik-e az adott téma kidolgozásához szükséges feltételekkel, azaz élő hazai és nemzetközi kapcsolatokkal, valamint kutatási pályázatokkal.
 • Összefoglalva, az ÁTDI a doktorképzés folyamatában a képzés minőségét igyekszik egyrészt minél több ellenőrzési pontot számszerűsíteni, egységben a többi Állattenyésztési Doktori Iskolával.
   

Kattintson a SZIE ÁTDI minőségbiztosítási rendszerének letöltéséhez.

Meghatározatlan